Reglement voor verhuur van lokaliteiten in Ontmoetingscentrum

“de kiepe”te Nieuwe Pekela.

In overeenstemming met de statuten heeft het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nieuwe Pekela onderstaande regelen vastgesteld voor de verhuur van lokaliteiten in Ontmoetingscentrum “de kiepe” te Nieuwe Pekela.

Bespreking en opzegging van de te huren ruimten.

Artikel 1.

Voor het bespreken van één of meer lokaliteiten in het gebouw, dient men zich te vervoegen bij de beheerder van “de kiepe” te Nieuwe Pekela, telefoon: 06-30550901, die door het bestuur is gemachtigd het gebouw of gedeelten daarvan in huur te geven aan derden. De beheerder houdt ook de agenda bij en onderhoudt voor alle andere zaken het contact tussen huurder en bestuur.

Artikel 2.

Indien een ruimte die is besproken, door welke oorzaak dan ook, niet op de vastgestelde datum wordt gebruikt, dient hiervan zo spoedig mogelijk – met opgaaf van reden – aan de beheerder melding te worden gedaan. Bij opzegging van de besproken ruimte, binnen één week voor de vastgestelde datum is 50% van de volledige huurprijs verschuldigd. Van deze bepaling kan het bestuur in geval van dringende en geldige reden, ontheffing verlenen. Huur- en consumptieprijzen e.d. worden door het bestuur vastgesteld.

Betaling van de huur.

Artikel 3.

a. Het verschuldigde huurbedrag voor ruimten, die eenmalig worden gehuurd, worden voldaan direct na het gebruik van de ruimten, op de huurdatum. b. Het verschuldigde huurbedrag voor ruimten die bij regelmaat worden gehuurd, worden bij achterafbetaling voldaan, voor de eerste dag van het kwartaal, ofwel aan het einde van elke maand, in alle gevallen nadat een nota is aangeboden. c. Naar de vaste huurders wordt door de administrateur tijdig een rekening gezonden.

Artikel 4.

De huurbedragen onder a. worden door de beheerder geïnd. De huurpenningen onder b. en c. worden rechtstreeks gestort op de bankrekening van de Stichting Dorpshuis Nieuwe Pekela.

Gebruik van gehuurde ruimte(n).

Artikel 5.

De huurder zal de gehuurde lokaliteiten overeenkomstig de normaal geldende regelen beheren, waarbij de volgende bepalingen in acht worden genomen:

a. Het is verboden, zonder toestemming van het bestuur, materialen te bevestigen aan deuren, kozijnen, muren of vloeren of anderszins.

b. Van de nooduitgang mag, anders dan in noodgeval, geen gebruik worden gemaakt.

c. De regeling van de verwarming, de verlichting, de ventilatie en inrichting van de zalen berust uitsluitend bij de beheerder.

d. De inventarisgoederen mogen niet buiten het gebouw worden gebruikt, tenzij het bestuur hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

e. De garderobe is uitsluitend in beheer bij de beheerder, tenzij er in overleg met de beheerder een andere regeling is getroffen.

f. Het roken in het gebouw is verboden, behalve in de speciale rookgelegenheid.

g. Het is de huurder verboden zelf dranken of anderszins in de gehuurde lokaliteiten te serveren, tenzij de beheerder in overleg met het bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven.

h. De huurder is verplicht zich te houden aan eventuele aanwijzingen van de beheerder die daartoe door het bestuur is gemachtigd.

i. De huurder is verplicht zorg te dragen voor de orde en de rust in de gehuurde lokaliteiten, zodanig dat andere huurders, geen hinder ondervinden.

Artikel 6.

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan het gebouw, het terrein of inventaris, welke tijdens de duur van het gebruik door nalatigheid of moedwil, is ontstaan. Onder de inventaris is ook begrepen het glas- en aardewerk. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur eventueel met inschakeling van deskundigen vastgesteld en zal onmiddellijk na het aanbieden van de nota moeten worden voldaan.

Openstelling van het gebouw en huurprijzen van de ruimten.

Artikel 7.

Het gebouw is dagelijks (behalve op zaterdag, zondag en nationale feestdagen) geopend van 08:00 tot 12:00 uur; van 13:30 tot 17:30 uur en van 19:00 tot 12:00 uur; op vrijdag tot 04:00 uur. Het gebouw zal geopend zijn uiterlijk een kwartier voor de aanvang van een bijeenkomst. De bijeenkomsten zullen uiterlijk beëindigd zijn om 12:00 uur, tenzij een later tijdstip bij het bespreken van de ruimte is overeengekomen. Openstelling op zaterdagen, zondagen en op nationale feestdagen kan alleen in overleg met de beheerder.

Artikel 8.

De huurprijzen ingaande 1 augustus 2018 zijn als volgt vastgesteld:

Benedenzaal € 13,45 per dagdeel
Kelderzaal € 7,50 per dagdeel
Zaal 3 € 15,90 per dagdeel
Grote zaal € 49,00 per dagdeel
Grote zaal € 75,00 gehele dag
Serre zaal € 24,90 per dagdeel
Geluidsinstallatie € 27,35 per dagdeel
Piano € 38,30 per dagdeel
Piano (gestemd) € 109,50 per dagdeel
Beamer € 10,50 per dagdeel
Keuken € 40,00 per dagdeel

De huurprijzen worden op zaterdag en zondag met 100% verhoogd.

Aansprakelijkheid van de verhuurder.

Artikel 9.

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, indien deze voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van het gebouw of de inventaris. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins van kledingstukken of zich daarin bevindende zaken of gelden. Voorts is alle in het gebouw aanwezige inventaris, hetgeen niet in eigendom is van verhuurder, op generlei wijze meeverzekerd op de polis van verhuurder. Deze bepalingen gelden echter niet, wanneer kan worden aangetoond, dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de verhuurder of het in dienst van verhuurder zijnde personeel.

Naleving van het reglement.

Artikel 10.

Bij het niet nakomen van het reglement of van één of meer bepalingen daarvan, is het bestuur bevoegd de huurder gedurende bepaalde tijd de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

Onvoorzien.

Artikel 11.

Over zaken waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vaststelling van het reglement.

Artikel 12.

Dit reglement is overeenkomstig de statuten van de Stichting vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting. Een exemplaar van dit reglement is voor iedereen verkrijgbaar bij de beheerder van Ontmoetingscentrum “de kiepe”, en beschikbaar op de website. (www.dekiepe.com)

Voor het eerst uitgegeven op 1 mei 1973.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 31 mei 2018, en gaat in op 1 augustus 2018.

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nieuwe Pekela: 31 mei 2018.

O. Niewold. Voorzitter.